Woensdag werd in Tongeren een gecoördineerde controleactie (zgn. flexactie) uitgevoerd op 2 handelszaken, een eetgelegenheid en een kapsalon.  De controle ging uit van het stadsbestuur, en kaderde in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket en het arbeidsauditoraat.

 De stad Tongeren voerde woensdag een controle uit op twee handelszaken.

“Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen,” legt burgemeester Patrick Dewael uit. “Dergelijke handelszaken moeten niet alleen over de nodige vergunningen beschikken maar evenzeer voldoen aan de regels inzake de sociale, economische en fiscale wetgeving. We kijken na of ze aan die voorwaarden beantwoorden.“

Tijdens die actie konden de aanwezige diensten enkele inbreuken vaststellen. Een aantal werknemers werden niet correct ingeschreven. De brandveiligheid bij één van de handelszaken was niet volledig in orde. FOD economie heeft ook tekortkomingen vastgesteld.

De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel,  … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

“Het is een meerwaarde dat we dergelijke fenomenen via centraal gecoördineerde flexacties vanuit verschillende disciplines kunnen benaderen. Als lokaal bestuur alleen, is het moeilijker om een controle op deze schaal te organiseren. Bovendien is een bovenlokale strategie nodig om te voorkomen dat malafide netwerken zich gaan verplaatsen van gemeente naar gemeente”, aldus Dewael.

Het interdisciplinair controleteam bestond naast gemeentelijke diensten (‘Spoc’ stad Tongeren,..), ook uit inspecteurs van de Dienst Vreemdelingenzaken, Douane en accijnzen, de FOD Werkgelegenheid en de economische inspectie. Ploegen van de lokale politie Tongeren-Herstappe begeleidden de controle. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg en het  arbeidsauditoraat Antwerpen, afdelingen Hasselt en Tongeren.

Flexactie

Een flexactie is een controle die plaatsvindt met flexibel samengestelde teams. Al naargelang het doel van de controle nemen andere diensten of controleurs aan de actie deel. De coördinatie is steeds in handen van de gemeente.

 Bestuurlijke aanpak

De bestuurlijke aanpak houdt in dat een lokaal bestuur, vanuit haar eigen bevoegdheden doch in overleg met strafrechtelijke en fiscale partners, aan beeldvorming én handhaving doet om te voorkomen dat georganiseerde criminaliteit zich in het lokale weefsel zou kunnen nestelen.

 ARIEC Limburg

 Het Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum Limburg heeft als opdracht de gemeentebesturen te ondersteunen met expertise en methodiek rond de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het levert juridische bijstand in de opmaak van besluiten en reglementen, volgt bovenlokale fenomenen op en levert bijstand bij de operationele uitvoering van acties op het terrein. Samen met de ARIEC’s van Antwerpen en Namen werd het door de Minister van Binnenlandse Zaken opgericht als “proeftuinproject”. Mits positieve evaluatie kan de structuur van de ARIEC’s op termijn nationaal worden uitgerold.