In 1970 werden er in ons land 3 cultuurgemeenschappen ingericht, m.n. de Nederlandse, de Franse en de Duitse cultuurgemeenschap. 

De afgelopen 40 jaar spreken we echter van de ‘Vlaamse Gemeenschap’

Deze Vlaamse Gemeenschap organiseert haar feestdag jaarlijks op 11 juli.

De stedelijke cultuurraad richt elk jaar op 11 juli een feestelijke activiteit in. Sinds enkele jaren organiseren een aantal Tongerse verenigingen een gezamenlijke muzikale happening in de VELINX.  Dit jaar kan deze festiviteit jammer genoeg niet doorgaan.  Het was de afgelopen weken en maanden voor de leden van onze verenigingen immers niet toegestaan om fysiek bij mekaar te komen voor overleg of repetities.  Het leek ons bovendien niet opportuun om op zaterdag 11 juli e.k. met een aanzienlijk aantal mensen samen te komen voor een festiviteit waarbij de klemtoon net zou moeten liggen op verbroedering, samenhorigheid en verbondenheid.  Dat staat haaks op de ‘afstand’ die we met z’n allen nog steeds moeten respecteren.

Ondanks de annulering van onze 11-juli happening willen we niet spreken van een feestdag in mineur. Integendeel, de inwoners van onze stad (en bij uitbreiding Vlaanderen) vochten de afgelopen maanden solidair en schouder-aan-schouder tegen een gemene, onzichtbare vijand. De verbondenheid binnen onze lokale gemeenschap was groot en hartverwarmend.  In naam van het voltallige stadsbestuur willen we alle Tongenaren hiervoor danken!

Covid-19 heeft onze stad, onze regio en ons land hard getroffen.  Vele families rouwen momenteel om het heengaan van een naaste!

Onze gezondheid is zonder enige twijfel ons allerhoogste goed.  Dat maakte deze crisis eens te meer duidelijk!

Nu het schip zich – om het met de woorden van viroloog Steven Van Gucht te zeggen – in ietwat rustiger vaarwater bevindt, moeten we echter ook werk maken van een  maatschappelijke relance.

Bedrijven, winkels of horecazaken, musea, cultuurcentra, bibliotheken en zovele andere belangrijke instellingen bleven de afgelopen maanden gesloten of werkten op een (noodgedwongen) lager pitje.

In Tongeren proberen we waar mogelijk een steentje bij te dragen aan de maatschappelijke relance.  Een aantal mooie initiatieven werden in dat verband reeds op touw gezet en  aangekondigd via onze stadskrant. Ondanks de tegenslagen van de afgelopen maanden blijven we ook op cultureel vlak de toekomst ‘optimistisch’ tegemoet kijken. Wij gaan er tegenaan!

Met de VELINX zetten we niet enkel in op gevestigde waarden, maar investeren we ook in minder evidente genres en in jong talent.  We streven een kwalitatief aanbod na dat - zo bewijzen althans de cijfers - toegankelijk is voor een steeds omvangrijker publiek.

In het Gallo-Romeins Museum en het door haar bezoekers erg gewaardeerde Teseum trachten we dan weer om het rijk gevulde verleden van onze stad voor een zo breed mogelijk publiek bevattelijk in beeld te brengen.  Tongenaren kunnen het Gallo-Romeins Museum trouwens een hele zomer lang gratis  bezoeken, zo vaak ze maar willen. Dat geldt zowel voor de permanente tentoonstelling ‘Van neanderthaler tot Gallo-Romein’ (tot 30 augustus e.k.) als de tijdelijke expo ‘Dacia Felix’. Deze laatste loopt nog tot 2 augustus e.k. Daarna keren de goudschatten van de Daciërs en de Geten onherroepelijk terug naar Roemenië. 

 

We zijn in het Gallo-Romeins Museum overigens al druk doende met de voorbereiding van een volgende prestigieuze tijdelijke tentoonstelling. 

We nemen in onze stad initiatieven die moeten bijdragen aan een maatschappelijke relance. 

Wij streven hierbij een gedeelde betrokkenheid en verantwoordelijkheid na in plaats van een louter ‘top down’ bestuurlijke aanpak. Mensen maken immers een stad, mensen vormen een regio …

Net daarom vinden we het belangrijk dat enkele activiteiten - van het grotendeels geannuleerde stadsfestival MoMeNT 2020 - in de loop van de eerstkomende maanden alsnog kunnen plaatsvinden.

Onze stad – ons Vlaanderen - heeft immers vakmanschap/mensen nodig om ook na zovele eeuwen  nog steeds een boeiende, inspirerende en welvarende plek te blijven waar Tongenaren/ waar Vlamingen kunnen wonen, werken, spelen en ondernemen.

Het voltallige stadsbestuur wenst u een aangename Vlaamse Feestdag toe!