"Tongeren versoepelt de mondmaskerplicht. Dit betekent dat het dragen van een  mondmasker enkel verplicht is voor voetgangers tussen 10 en 18 uur op parkings die openstaan voor publiek en in de volgende straten van de binnenstad (Grote Markt, Stadhuisplein, Plein, Sint-Truiderstraat, Hemelingenstraat, de Tieckenstraat, Maastrichterstraat, Stationslaan, Stationsplein, de Schiervelstraat, Hospitaalplein, Via Julianus, Veemarkt, Kloosterstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat" laat wnd burgmeester An Christiaens weten

Van maandag 17 t.e.m. vrijdag 28 augustus organiseert Basisschool Atheneeke voor haar leerlingen een veertiendaagse zomerschool HOEZA - Helden op Expeditie in Zomerschool Atheneeke. De stad Tongeren en de Vlaamse Overheid ondersteunen de organisatie.

An Christiaens, burgemeester wnd.

"Leerlingen hebben door de Coronacrisis wekenlang niet op een normale manier les gekregen. Als stad werken we dan ook graag mee aan het initiatief van de Vlaamse Overheid om zomerscholen te organiseren. De zomerscholen mochten zelf hun aanbod en de doelstellingen kiezen rekening houdend met de vooropgestelde onderwijsdoelen vanuit de Vlaamse Overheid. Basisschool Atheneeke sprong mee op de kar en organiseert zes zomerlassen van 17 t.e.m. 28 augustus. De Vlaamse Overheid verleende haar goedkeuring voor de organisatie en kent hiervoor een subsidie toe aan Atheneeke."

De zomerschool biedt leerlingen uit basisschool Atheneeke essentiële leerstof op maat aan, in kleine groepen. Er werd gekozen voor 2 vakgebieden: Nederlands en Wiskunde. Naast leren is er ook aandacht voor sport, cultuur of spel, met educatieve speelvormen.

Chris Vandormael, directeur GO! BS Atheneeke

"Helaas verschijnt niet ieder kind aan de start met dezelfde kansen en opportuniteiten. Toch dienen zij allen de finish te halen. Wij vinden het in Basisschool Atheneeke uitermate belangrijk dat iedere leerling maximaal begeleid wordt en zijn/haar talenten ontdekt en tot ontplooiing brengt. Wij wakkeren de drive van onze leerlingen aan en dankzij inzet en doorzettingsvermogen behalen zij de vooropgestelde doelen. Om al onze leerlingen gelijke onderwijskansen te geven, moeten we hen m.a.w. ongelijk onderwijs aanbieden. Hier liggen de fundamenten van onze Zomerschool HOEZA! , Helden Op Expeditie in Zomerschool Atheneeke. Onze schoolpopulatie wordt gekenmerkt door leerlingen met diverse achtergronden: sommigen hebben een uitdagende thuissituatie, anderen zijn afkomstig uit Wallonië of hebben Nederlands niet als thuistaal. Voor deze laatste groep vraagt het beheersen en het toepassen van de schooltaal sowieso extra inspanningen.

Met onze zomerschool trachten wij de tijdens schooljaar 2019-2020 opgelopen achterstand en tekorten weg te werken, alsook onze deelnemende zomerhelden voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. Wij monitoren voortdurend de vooruitgang van de leerlingen om zo eventueel het aanbod, de ondersteuning en de werkwijze gaandeweg te kunnen bijsturen. We trachten tevens het zelfsturend vermogen van de leerlingen aan te sporen door in te zetten op autonomie en hen eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces. Tijdens de lessen ligt de nadruk zowel op remediëren als op voorbereiden en stimuleren. Het verrijkingsaanbod van namiddag hebben we getracht zo gevarieerd mogelijk samen te stellen vanuit een holistische kijk op de totaalontplooiing van het kind. We streven dit na door een brede mix aan te bieden van sport en spel, culturele en technische activiteiten, creatieve ontplooiing, natuurexploratie ... Leren en je eigen grenzen verleggen is namelijk leuk en boeiend en gaat uit van een natuurlijke honger, die schuilt in ieder mens. Wij hopen dat we met dit pilootproject voor Tongeren draagvlak kunnen creëren en dat dit de deur opent voor mogelijkheden in de toekomst voor onze kinderen van de gemeenschap. Wij kijken er alvast naar uit om met onze helden van de zomer de komende tien dagen op leerexpeditie te gaan!"

"Voor de pedagogische werking - het 'leren' - staat Atheneeke in. Zij engageerde een aantal leerkrachten die gedurende de zomerschool het pedagogisch aanbod zullen faciliteren. De stad Tongeren zet mee haar schouders onder het verrijkingsaanbod (sport, spel en cultuur). Stad Tongeren faciliteert en ondersteunt samen met haar sociale en lokale partners mee het verrijkingsaanbod van de namiddagen. Het aanbod is gratis voor de leerlingen. De organisatie van de zomerschool heeft een pedagogisch remediërend doel voor leerlingen die een bepaalde leerachterstand opliepen omwille van de verloren lestijden gedurende de coronaperiode," zegt schepen van onderwijs, Guy Schiepers.

Kim Reumers, coördinator Zomerschool HOEZA!

"De leerlingen met de grootste onderwijsnoden werden in aanloop naar de zomerschool gecontacteerd en expliciet uitgenodigd en/of aangesproken. Per zomerklas beoogden we een inschrijving van 10 leerlingen, met een plafond van 14. We zijn heel blij te kunnen melden dat al onze zomerklassen volzet zijn en we starten met 66 leerlingen in totaal! We spitsen ons tijdens de voormiddag toe op de leergebieden Nederlands en wiskunde. Er wordt hiervoor enkel gewerkt met gediplomeerde onderwijsprofessionals met een pedagogisch bekwaamheidsbewijs. Ons team bestaat uit leerkrachten van de eigen school, aangevuld met geïnteresseerden van andere scholen of uit het leerkrachtenplatform. Tevens twee stagiairs zijn een engagement aangegaan en worden ingezet als extra ondersteuners. Om de leerlingen goed op te volgen werd op voorhand een volgsysteem ontwikkeld. Op basis van de conclusies van de klassenraad in juni werd per leerling een portfolio uitgewerkt met een specifieke beginsituatieanalyse en de ruimte om de leervorderingen en de ondernomen acties te registreren. Er werd bij aanvang van de zomerklassen een peilingstoets afgenomen; deze wordt opnieuw afgenomen op de laatste lesdag. Op deze manier kan de

leerevolutie in kaart gebracht worden. Door het afnemen van deze peilingstoets aan het begin van de zomerschool worden de individuele moeilijkheden duidelijker, waardoor de leerkrachten het individuele traject kunnen toespitsen op de specifieke noden van de leerlingen. Anderzijds vinden we de stem en inbreng van de leerlingen, als vrijwillige zomerheld, erg belangrijk. Ook zij houden voor zichzelf een portfolio bij met hun gevoelens, ervaringen, leermomenten. Tijdens de zomerschool zal volgens dezelfde principes en met dezelfde methodes gewerkt worden als binnen ons onderwijs tijdens het schooljaar. De titularissen trachten zoveel mogelijk te differentiëren binnen het klasgebeuren en er wordt gewerkt volgens gekende evidence based programma's. In de namiddag voorzien we een ruim aanbod aan verrijkingsactiviteiten. Verschillende domeinen zoals natuur, cultuur, creativiteit, sport en spel komen hier aan bod. Onze leerlingen uit de derde graad voltooien zelfs een typcursus met een diploma als kers op de taart op het einde van de zomerschool. We werken hiervoor hoofdzakelijk samen met verschillende partners uit Tongeren, die we graag nog eens extra bedanken!"

Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken

"Leerlingen hebben door de Coronacrisis maandenlang niet op een normale manier les gekregen. Voor kwetsbare gezinnen was dit een bijzonder moeilijke periode. Gelukkig staan kwetsbare gezinnen er in Tongeren niet alleen voor en kunnen ze deze zomer terecht in de zomerschool. De zomerschool biedt veilige en stimulerende klasjes waar leren en spelen hand in hand gaan. Er wordt op maat gewerkt van elk kind en dat is een belangrijke meerwaarde voor leerlingen die het moeilijk hebben in de klas. Tijd en ruimte om te leren en groeien en als krachtige helden het nieuwe schooljaar tegemoet gaan. Daar gaan we samen voor! Ik dank alvast de directie van Atheneeke, de vele leerkrachten, de stadsdiensten, de partners en vrijwilligers voor hun inzet voor de zomerschool. Hopelijk inspireert dit initiatief ook andere scholen, want kinderen zijn onze toekomst!"

Klik op de foto's om ze te vergroten