Home » Jaaroverzicht 2019 » Overzicht in juli 2019 » An Christiaens wordt waarnemend burgemeester van Tongeren

Burgemeester Patrick Dewael werd op donderdag 27 juni verkozen tot Kamervoorzitter. Dit mandaat is tijdelijk van aard.

Op basis van het decreet lokaal bestuur - dat in de plaats gekomen is van het vroegere gemeentedecreet – is er, wanneer een burgemeester voorzitter wordt van de Kamer (of van enige andere parlementaire vergadering) geen verplichte vervanging van rechtswege voorzien zoals bijvoorbeeld bij een ministerschap. Het decreet lokaal bestuur beschouwt een burgemeester in dit geval dus niet ‘als van rechtswege verhinderd’. Er is dus op zich decretaal geen probleem met het verder uitoefenen van het mandaat van burgemeester.

Echter voorziet artikel  7 van het Reglement van de Kamer sinds dit jaar dat het mandaat van Voorzitter niet verenigbaar is met een uitvoerend mandaat op gemeentelijk niveau.

Burgemeester Patrick Dewael zou er ook voor kunnen kiezen om zich op eigen verzoek te laten vervangen wegens een ‘bijzondere oorzaak van verhindering’ zoals voorzien in het decreet lokaal bestuur. Het decreet voorziet echter dat hij dit enkel kan doen als parlementslid, niet als Kamervoorzitter. Indien hij zich op basis van deze bepaling vrijwillig verhinderd zou verklaren, heeft dit als gevolg dat hij voor de volledige duur van zijn mandaat van parlementslid (niet van Kamervoorzitter) niet kan terugkomen als burgemeester.

Een verhindering, hetzij van rechtswege, hetzij op eigen verzoek, is bijgevolg geen optie.

Daarom zal burgemeester Dewael zich laten vervangen ‘wegens tijdelijke afwezigheid’. Deze mogelijkheid is voorzien in artikel 62 van het decreet lokaal bestuur. Een burgemeester kan zich tijdelijk laten vervangen omwille van bijvoorbeeld ziekte, jaarlijks verlof, maar ook omwille van  ‘andere verplichtingen’. Het tijdelijk invullen van het mandaat van Kamervoorzitter kan beschouwd worden als een ‘andere verplichting’.

De burgemeester kan zich in dergelijke gevallen laten vervangen door een schepen. De vervanging zal gebeuren door eerste schepen Christiaens.

Tijdens deze tijdelijke vervanging blijft de burgemeester zijn titel behouden. Hij ontvangt tijdens de vervanging geen wedde als burgemeester.

De schepen die vervangt mag de titel van waarnemend burgemeester dragen. De schepen wordt niet benoemd tot burgemeester en legt ook de eed niet af.

De tijdelijke vervanging neemt een einde wanneer de afwezigheid van de burgemeester een einde neemt.

Omwille van de belangrijke uitdagingen waar Tongeren, net zoals alle andere Vlaamse steden en gemeenten, voor staat, zal burgemeester Patrick Dewael tijdens zijn periode van tijdelijke afwezigheid, samen met waarnemend burgemeester An Christiaens de dossiers van College en Gemeenteraad blijven opvolgen. Patrick Dewael blijft immers volwaardig gemeenteraadslid, wat uitdrukkelijk is toegestaan door het reglement van de Kamer.